پیدایش ایل بیات و شجره نامه فامیلی آن
عبدالحمید خسرو پور بیات